بازدیدها: 43

آرشیو آیین نامه های کمیته دانشجویی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اساسنامه کمیته دانشجویی مصوب ۱۴۰۱

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : asasname1401.pdf
file size : 641 KB
دانلود

آئین نامه کمیته دانشجویی دانشکده

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-کمیته-دانشجویی-لارستان.pdf
file size : 4 MB
دانلود

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کمیته-دانشجویی-مهر97.pdf
file size : 955 KB
دانلود