بازدیدها: 0

آرشیو فایل های آموزشی کمیته المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرآیند ثبت نام در آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

آشنایی با انواع سؤالات آزمون غربالگری المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -با-انواع-سؤالات-آزمون.pdf
file size : 1 MB
دانلود

پمفلت آموزشی آزمون غربالگری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد-دهم-شماره-2.pdf
file size : 524 KB
دانلود

پمفلت آموزشی دهمین آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد1.pdf
file size : 763 KB
دانلود

پمفلت آموزشی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -المپیاد-11.pdf
file size : 627 KB
دانلود