بازدیدها: 0

آرشیو فرم های کمیته توانمندسازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

فرم حضور و غیاب جلسات مرکز مطالعات (ویژه اساتید)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -حضور-غیاب-جلسات-اساتید.pdf
file size : 190 KB
دانلود

فرم حضور و غیاب کارگاههای آموزشی اساتید

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -حضور-غیاب-کارگاههای-آموزشی-اساتید.pdf
file size : 189 KB
دانلود

فرم ارزشیابی کارگاه آموزشی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ارزشیابی-کارگاه-آموزشی.pdf
file size : 395 KB
دانلود