بازدیدها: 40

آرشیو منابع آزمون کمیته المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

منابع حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -استدلال-بالینی-و-تفکر-علمی.docx
file size : 12 KB
دانلود

منابع حیطه مطالعات بین رشته ای دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabemotaleat_olympiad12.pdf
file size : 1 MB
دانلود

منابع حیطه آموزش پزشکی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -آزمون-غربالگری-المپیاد-حیطه-آموزش-پزشکی-99.docx
file size : 16 KB
دانلود

منابع حیطه کارآفرینی دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : manabekarafarini_olympiad12.pdf
file size : 141 KB
دانلود

منابع حیطه مدیریت دوازدهمین دوره المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -12-منابع-حیطه-مدیریت-نظام-سلامت.docx
file size : 12 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R14)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-14.pdf
file size : 302 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R12)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-12.pdf
file size : 281 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R11)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-11.pdf
file size : 2 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R10)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-10.pdf
file size : 200 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R9)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-9.pdf
file size : 313 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R7)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Refernces-7.pdf
file size : 208 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R8)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-8.pdf
file size : 121 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R6)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-6.pdf
file size : 260 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R4)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-4.pdf
file size : 854 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R3)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Reference-3.pdf
file size : 621 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (R2)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : References-2.pdf
file size : 557 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Strategic Organizational Change)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Strategic-Organizational-Change_-Building-Change-Capabilities-in-Your-Organization-2005.pdf
file size : 1 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (Leading Strategic Change)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Leading-Strategic-Change_-Breaking-Through-the-Brain-Barrier-2003.pdf
file size : 4 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (The art of change leadership)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Cran-Cheryl-The-art-of-change-leadership-_-driving-transformation-in-a-fast-paced-world-John-Wiley-Sons-2015.pdf
file size : 2 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی (Olympiad References_Books)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Olympiad-Refrences_Books.pdf
file size : 8 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی (Olympiad References_ Articles)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Olympiad-Refrences_-Artcles.pdf
file size : 18 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی (Key Paper About CBME)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Key-Paper-About-CBME.pdf
file size : 406 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی (Chapter19)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Chapter19.pdf
file size : 2 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مطالعات میان رشته ای ( Medical Humanities)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Medical-Humanities-Olympiad-11th-Reader.pdf
file size : 2 MB
دانلود

لیست منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مطالعات میان رشته ای

بازدیدها: 0    

بازدیدها: 0

 

 

file name : -آزمون-غربالگری.pdf
file size : 258 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه آموزش پزشکی ( AMEE Guides )

بازدیدها: 0    

بازدیدها: 0

 

 

file name : AMEE-Guides.pdf
file size : 7 MB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه مدیریت در نظام سلامت (منابع جدید حیطه مدیریت نهایی)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -جدید-حیطه-مدیریت-نهایی.pdf
file size : 187 KB
دانلود

منابع آزمون غربالگری یازدهمین المپیاد علمی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارآفرینی.pdf
file size : 432 KB
دانلود