ارزشیابی الکترونیک کارگاههای دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

Home » اطلاعیه‌ها » ارزشیابی الکترونیک کارگاههای دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

قابل توجه دانشجویانی که در کارگاههای مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده (کارگاههای استعداد درخشان و کمیته دانشجویی) شرکت نموده اند، جهت ارزشیابی کارگاهها، به لینک زیر مراجعه نموده و فرم ارزشیابی را تکمیل نمایند.