اولین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » اولین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش برگزار گردید.

بازدیدها: 1

اولین کارگاه دوره مشترک توانمندسازی اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و  گراش با موضوع ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ و  ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت وب کنفرانس برگزار گردید.

در این کارگاه دو ساعته دکتر نجفی پور و دکتر مصلی نژاد به ارائه مطالب مذکور پرداختند و اساتید با نقشهای مختلف مدرس و مهارتهای ارتباطی مؤثر با دانشجویان آشنا شدند.