بازدیدها: 0

برنامه راهبردی دانشگاه

Home » برنامه راهبردی دانشگاه

چشم‌انداز

تبدیل شدن به یكی از دانشگاه‌های برتر جامع كشور در تولید علم، نظریه ‌پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول کشور و در شمار 100 دانشگاه ممتاز جهان اسلام با هویتی اسلامی- ایرانی.

استراتژی‌های دانشگاه

 • بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه

 • بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی)

 • افزایش تولیدات علمی دانشگاه

 • توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه، مراكز، دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز

 • تولید و ارائه فناوری‌های متناسب با نیاز جامعه

 • بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه

ارزش‌های بنیادین

 • اعتلای كرامت و منزلت انسانی، تكریم علم و عالم و شاگردپروری

 • مسئولیت پذیری و پاسخ‌گویی در قبال نیازهای علمی در سطح ملی و بین‌المللی

 • دانش‌آفرینی، دانش‌گستری و ارج نهادن به آفرینش‌های فكری

 • خودباوری، نوآوری، رقابت‌پذیری و آزاد‌اندیشی علمی

 • پایبندی به مصالح عمومی و تقویت روحیۀ مشاركت جمعی

 • تعامل سازنده و مؤثر در همكاری‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی