برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » برگزاری جلسه اعتباربخشی بیمارستانی

بازدیدها: 2

پس از واگذاری اعتباربخشی بیمارستانی و مؤسسه ای به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده، اولین جلسه اعتباربخشی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده، معاونت آموزشی، پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)، کارشناس این مرکز و کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش به صورت وب کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط سرکار خانم زارع، اساتید در خصوص ارائه هر چه بهتر مستندات اعتباربخشی با همکاری بین دو مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند.