جلسه مجازی پرسش و پاسخ آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به همت کمیته استعداد درخشان دانشکده برگزار شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » جلسه مجازی پرسش و پاسخ آمادگی آزمون کارشناسی ارشد به همت کمیته استعداد درخشان دانشکده برگزار شد.

بازدیدها: 0

جلسه پرسش و پاسخ با عنوان “آمادگی آزمون کارشناسی ارشد” با حضور مسئول استعداد درخشان دانشکده، کارشناسهای استعداد درخشان، دانشجویان استعداد درخشان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ و جمعی از دانشجویان دانشکده به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه یک ساعته به سؤالهای دانشجویان شرکت کننده در جلسه پاسخ داده شد. همچنین دانشجویان برگزیده تجارب خود را از این آزمون با دانشجویان به اشتراک گذاشتند.