فراخوان جایزه تداوم

Home » اطلاعیه‌ها » فراخوان جایزه تداوم

بازدیدها: 2

جشنواره آموزشی شهید مطهری، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و ترویج نوآوری و ابداع فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می شود. بدیهی است فرآیندهایی که در دانشگاه مستقر شده و بهره برداری از آنها ادامه پیدا می کند، از ارزش ویژه ای برخوردار بوده و نقش موثرتری در ارتقای آموزش دارند.
بر همین اساس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر آن است تا برای اولین بار، فرآیندهای حائز رتبه های برتر در جشنواره های کشوری شهید مطهری سالهای قبل که بیش از پنج سال از زمان ارائه، تداوم داشته اند را شناسایی کرده و از صاحبان آنها با عنوان جایزه تداوم (توسعه دانش پژوهی آموزشی و مدیریت آن) تجلیل نماید.
لذا از کلیه صاحبان فرآیندهای حائز رتبه از اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری تا جشنواره یازدهم خواهشمند است فرم پیوست شده را تکمیل و حداکثر تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده (EDC) ارسال نمایند.