مهلت پنجمین جشنواره دانشجویی نوآورانه آموزشی تمدید شد.

Home » اطلاعیه‌ها » مهلت پنجمین جشنواره دانشجویی نوآورانه آموزشی تمدید شد.

بازدیدها: 1

با توجه به درخواست های مکرر متقاضیان ارسال ایده های برتر پنجمین جشنواره دانشجویی نوآورانه آموزشی
که از ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می شود، بدین وسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال ایدههای دانشجویی
تا ١۴ بهمن ١۴٠١ تمدید شد.