کارگاه آموزشی “آموزش مبتنی بر شواهد” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه آموزشی “آموزش مبتنی بر شواهد” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه ” آموزش مبتنی بر شواهد” از سلسله کارگاه های دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی سرکار خانم دکتر معصومه رحیمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید.

اساتید شرکت کننده در این کارگاه مجازی دو ساعته با اهمیت آموزش مبتنی بر شواهد و مفهوم آن، سطوح شواهد و مراحل انجام آموزش مبتنی بر شواهد آشنا شدند.