کارگاه آموزشی “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه آموزشی “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی” برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه ” جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی” از سلسله کارگاه های دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی سرکار خانم دکتر معصومه رحیمی     از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید.

اساتید شرکت کننده در این کارگاه مجازی چهار ساعته با مفاهیم نقشه ذهنی، نقشه مفهومی، کاربردها و نحوه ترسیم آنها به صورت تئوری و عملی آشنا شدند.

دانش