کارگاه ” اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای” برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه ” اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای” برگزار گردید.

بازدیدها: 1

کارگاه ” اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای” از سلسله کارگاههای دوره مشترک توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده های علوم پزشکی لارستان و گراش  با سخنرانی آقای دکتر مهدی محسن زاده از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار گردید.

اساتید شرکت کننده در این کارگاه مجازی دو ساعته با مفاهیم اخلاق حرفه ای، ارتباط اخلاق حرفه ای با تعهد حرفه ای و الزامات و عوامل مؤثر بر رفتار حرفه ای آشنا شدند.