کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی برگزار گردید.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی برگزار گردید.

بازدیدها: 0

کارگاه تفسیر آزمایش به همت کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده به صورت مجازی برگزار شد. در این کارگاه دو روزه، دانشجویان با شاخصهای دیابت قندی، افراد پری دیابتیک و چگونگی تشخیص این افراد، دیابت حاملگی و نحوه تشخیص آن آشنا شدند. همچنین در این جلسه تجزیه و تحلیل آزمایشهای چربی خون، ارزیابی عملکرد کلیه، ارزیابی عملکرد کبد، تستهای تیروئیدی و نیز شاخصهای خونی مهم ارائه گردید. در نهایت به صورت مصداقی و با استفاده ازمایشهای واقعی انجام شده، تمام موارد توضیح داده شده به صورت کامل بررسی و تفسیر شد.