بازدیدها: 28

کتاب‌های راهنما

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

راهنمای مدرسین علوم پزشکی- دانش پژوهی در آموزش

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : ketab-rahnema.pdf
file size : 729 KB
دانلود

راهنمای مدیریت فعالیتهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Scholarship-guide-2000.pdf
file size : 6 MB
دانلود