کنفرانس علمی اعتباربخشی ویژه اساتید هیئت علمی برگزار شد.

بازدید : 0

Home » اخبار و رویدادها » کنفرانس علمی اعتباربخشی ویژه اساتید هیئت علمی برگزار شد.

بازدیدها: 1

کنفرانس علمی با موضوع اعتبار بخشی به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و با همکاری انجمن علمی دانشکده های پرستاری و بهداشت و با سخنرانی خانم دکتر کشتکاران برگزار شد. شایان ذکر است در این وب کنفرانس دو ساعته، جمعی از اساتید هیئت علمی دانشکده با مباحث اعتباربخشی، انواع آن، فرآیند اعتباربخشی و … آشنا شدند.