بازدیدها: 32

ارتباط با ما

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

آدرس

لارستان – شهرجدید – ابتدای بزرگراه دکتر دادمان- بیمارستان امام رضا (ع)- درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده- طبقه دوم

تلفن

071-56655525، داخلی261

پست الکترونیک

edc@larums.ac.ir

وب‌سایت

https://edc.larums.ac.ir

1 دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 071-52255606 داخلی 261
2 واﺣﺪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ 071-52245009 داخلی 207
3 واﺣﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن 071-52245009 داخلی 224
4 واﺣﺪ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و اﻟﻤﭙﯿﺎد ﻋﻠﻤﯽ 071-52255606 داخلی 261
5 واﺣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ 071-52245009 داخلی 222
6 واحد پژوهش در آموزش 071-52519276 داخلی 30
7 واحد توانمندسازی اساتید 071-52245009 داخلی 221
8 واحد جشنواره شهید مطهری 071-52519273 داخلی 108
9 واحد دانش پژوهی آموزشی 071-52245009 داخلی 233
10 واحد کمیته دانشجویی 071-52245009 داخلی 225
۲پوستر