گواهی شرکت در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده”

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-ارزیابی-توانمندی.pdf
file size : 276 KB
دانلود