گواهی شرکت در کارگاه شبیه سازی و تکنولوژی های به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه شبیه سازی و تکنولوژی های به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1گواهی-شرکت-در-کارگاه-شبیه-سازی.pdf
file size : 264 KB
دانلود