گواهی شرکت در کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-چالشهای-اخلاقی-در-مراقبت1.pdf
file size : 257 KB
دانلود