گواهی شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی اساتید (کارگاه ارائه آموزش مؤثر)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی اساتید (کارگاه ارائه آموزش مؤثر)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان-در-کارگاه-ارائه-آموزش-مؤثر.pdf
file size : 314 KB
دانلود