گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (چطور یک جلسه آموزشی را برنامه ریزی نمائیم؟)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (چطور یک جلسه آموزشی را برنامه ریزی نمائیم؟)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاه-چطور-یک-جلسه-آموزشی-را-برنامه-ریزی-نمائیم؟.pdf
file size : 8 MB
دانلود