گواهی شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “نحوه تدوین plan course با تاکید بر اهداف آموزشی”

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “نحوه تدوین plan course با تاکید بر اهداف آموزشی”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-plan-course-با-تاکید-بر-اهداف-آموزشی.pdf
file size : 298 KB
دانلود