گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای)

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید (اخلاق در آموزش، رفتار حرفه ای و تعهد حرفه ای)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کارگاه-اخلاق-در-آموزش،-رفتار-حرفه-ای-و-تعهد-حرفه-ای.pdf
file size : 431 KB
دانلود