گواهی کارگاه “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی”

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی کارگاه “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-نقشه-مفهومی.pdf
file size : 318 KB
دانلود