گواهی کارگاه‌ها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه فارماکولوژی

بازدیدها: 39

بازدیدها: 39

file name : -شركت-كنندگان-در-كارگاه-فارماكولوژي.pdf
file size : 639 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه “آموزش مبتنی بر شواهد”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-آموزش-مبتنی-بر-شواهد.pdf
file size : 288 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه “خلاقیت و ایده پردازی با رویکرد جشنواره ایده های نوآورانه”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-خلاقیت-و-.pdf
file size : 305 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه “یادگیری مبتنی بر تیم”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-tbl.pdf
file size : 268 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه How to present in an international conference

بازدیدها: 76

بازدیدها: 76

file name : -شرکت-کنندگان.pdf
file size : 20 MB
دانلود

گواهی کارگاه “جایگاه و کاربرد نقشه های مفهومی و ذهنی در آموزش علوم پزشکی”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-نقشه-مفهومی.pdf
file size : 318 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه “سرقت ادبی و راهکارهای جلوگیری از آن”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان.pdf
file size : 20 MB
دانلود

گواهی شرکت در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “ارزیابی توانمندی دانشجویان در محیط شبیه سازی شده”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-ارزیابی-توانمندی.pdf
file size : 276 KB
دانلود

گواهی شرکت در دوره توانمندسازی اساتید کارگاه “انواع آزمونها و استانداردهای تدوین آن”

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-انواع-آزمون-ها.pdf
file size : 280 KB
دانلود

گواهی کارگاه فعالیتهای نوآورانه آموزشی و امتیاز دانش پژوهی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شركت-كنندگان-signed-signed_compressed.pdf
file size : 566 KB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی اساتید (کارگاه ارائه آموزش مؤثر)

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان-در-کارگاه-ارائه-آموزش-مؤثر.pdf
file size : 314 KB
دانلود

گواهی شرکت در کارگاه مهارت کنترل خشم در محیطهای بالینی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-مهارت-کنترل-خشم-در-محیطهای-بالینی1.pdf
file size : 253 KB
دانلود