گواهی کارگاه‌ها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گواهی شرکت در کارگاه تفسیر آزمایش

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-در-کارگاه-تفسیر-آزمایش-signed-signed.pdf
file size : 24 MB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۳

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان-در-کارگاه-13.2.1400.pdf
file size : 16 MB
دانلود

گواهی شرکت کنندگان در کارگاه توانمندسازی اساتید مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۲

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -شرکت-کنندگان-در-کارگاه-12.2.1400.pdf
file size : 13 MB
دانلود