برنامه مشاوره

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

برنامه مشاوره کمیته برنامه ریزی درسی

بازدیدها: 2

بازدیدها: 2

file name : plan-.pdf
file size : 746 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته های استعداد درخشان و المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مشاوره-استعداد-درخشان-و-المپیاد.pdf
file size : 365 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته پژوهش در آموزش

بازدیدها: 26

بازدیدها: 26

file name : -مشاوره-کمیته-پژوهش-در-آموزش.pdf
file size : 361 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته ارزشیابی اساتید

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مشاوره-کمیته-ارزشیابی-اساتید.pdf
file size : 361 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته دانش پژوهی

بازدیدها: 22

بازدیدها: 22

file name : -مشاوره-دانش-پژوهی.pdf
file size : 365 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته جشنواره شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مشاوره-کمیته-جشنواره-شهید-مطهری-1.pdf
file size : 362 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته ارزیابی آزمون

بازدیدها: 24

بازدیدها: 24

file name : -مشاوره-اعضاي-كميته-آزمون-ها.pdf
file size : 363 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته توانمندسازی اساتید

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -مشاوره-کمیته-توانمندسازی-اساتید.pdf
file size : 361 KB
دانلود

برنامه مشاوره کمیته دانشجویی

بازدیدها: 25

بازدیدها: 25

file name : -مشاوره-کمیته-دانشجویی.pdf
file size : 361 KB
دانلود