اعضای شورای راهبری آموزش پاسخگو

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » اعضای شورای راهبری آموزش پاسخگو

بازدیدها: 13

اعضا

سمت در دانشکده

سمت در شورای راهبری آموزش پاسخگو

دکتر محسن سلمان پور

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی لارستان

 

رئیس

دکتر مریم عبدالهی

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان

نائب رئیس

دکتر مهکامه عاشورپور

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ودبیرکارگروه پاسخگویی  اجتماعی وعدالت اموزشی دانشکده

دبیر

دکتر حسن فزونی

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

عضو

آقای مجتبی صلح جو

مدیر فرهنگی – دانشجویی دانشکده علوم پزشکی

عضو

خانم فروغ مظلومی

نماینده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی

عضو

آقای رامین عوض پور

رئیس دانشکده پرستاری

عضو

دکتر محمود خدادوست

رئیس دانشکده بهداشت

عضو

خانم راضیه رحمتی

دبیر برنامه جامع تعالی، عدالت و بهره وری

عضو

خانم فاطمه سوخک

عضو هیئت علمی

عضو