اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

 • بهبود پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استاد
 • شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها.
 • گسترش و توان نوآوری، ابداع ، خلاقیت ، توان رهبری وکارآفرینی در دانشجویان استعداد درخشان.
 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
 • ایجاد بسترهای علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها ،کارگاهها و اردوهای علمی-آموزشی
 • شناسایی و طراحی فعالیتهای نوآورانه جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهی و کشوری 
 • ارتقاء فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه
 • ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی
 • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
 • تقویت بنیۀ آموزشی در اعضای هیأت علمی و کمک به بهبود وارتقاء کیفی آموزشی
 • ارتقا دانش برنامه ریزی درسی در دانشکده
 • نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشکده
 • نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین
 • ارائه راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی سطح دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
 • تقویت ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش
 • تلاش در جهت نهادینه کردن تحقیقات پژوهش در آموزش