اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

بازدیدها: 0

  • بهبود پایش و ارزشیابی نظام آموزشی در محور استاد
  • شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها.
  • گسترش و توان نوآوری، ابداع ، خلاقیت ، توان رهبری وکارآفرینی در دانشجویان استعداد درخشان.
  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
  • ایجاد بسترهای علمی-فرهنگی و رقابتی در جهت ارتقای سطح علمی دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها ،کارگاهها و اردوهای علمی-آموزشی
  • شناسایی و طراحی فعالیتهای نوآورانه جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهی و کشوری 
  • ارتقاء فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه
  • ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی
  • طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
  • تقویت بنیۀ آموزشی در اعضای هیأت علمی و کمک به بهبود وارتقاء کیفی آموزشی
  • ارتقا دانش برنامه ریزی درسی در دانشکده
  • نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشکده
  • نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین
  • ارائه راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
  • ارتقاء سطح کمی و کیفی سطح دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
  • تقویت ارکان و عوامل مرتبط با پژوهش در آموزش
  • تلاش در جهت نهادینه کردن تحقیقات پژوهش در آموزش