معرفی آموزش پاسخگو و جامعه نگر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » معرفی آموزش پاسخگو و جامعه نگر

بازدیدها: 10

به منظور توسعه و تقویت آموزش پزشکی پاسخگو و تربیت دانش آموختگان علوم پزشکی با بینش جامعه نگر و ارائه فعالیت های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی در جهت پاسخ به چالش ها و اولویت های سلامت جامعه تحت پوشش، لازم است بین معاونت آموزشی و دانشکده های مختلف مشارکت کننده در برنامه به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی در دانشگاه در راستای تحقق پاسخگویی اجتماعی، ارتباطی نزدیک و متقابل وجود داشته باشد. به همین منظور کارگروهی با عنوان “شورای راهبری آموزش پزشکی پاسخگو و جامعه نگر” در دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شده است تا به این هدف مهم دست یابد.