کمیته توانمند سازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته توانمند سازی اساتید

بازدیدها: 32

معرفی:

از آنجا که اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. همچنین در راستای همگامی با افزایش پیشرفت تکنولوژی، تغییر در توقعات بیماران، تغییر در ارائه خدمات سلامت، تغییر در دانش پزشکی و به تبع آن تغییر در نیازهای دانشجویان در سیستمهای مراقبتهای بهداشتی و نیازهای جامعه و نیز با توجه به اینکه اعضای هیأت علمی معمولاً برای استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی دوره خاصی در زمینه آموزش تدریس نمی بینند، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت رسالت سازمانی خود با عنوان ” ارتقاء کیفی سطح آموزش و یادگیری با هدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه با بالاترین کیفیت” عهده دار آشنا سازی اعضاء هیأت علمی با استراتژیهای جدید آموزش جهت ارتقاء کیفیت تدریس شده است. لذا واحد توانمندسازی اعضاء هیات علمی به منظور آماده سازی اساتید و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی  اقدام  به  برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی می نماید تا از این طریق به ارائه طرح درس مناسب ، روشهای تدریس مناسب و ارزیابی مناسب فراگیران و …… کمک نماید.

واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی و مهارتهای عملی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش و پژوهش و آشنا نمودن آنان با فنون تخصصی آموزشی ،تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی می باشند، از سال ۱۳۹۳ به عنوان واحد مستقل آغاز به فعالیت نموده است. هدف نهایی آن بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه است و جهت نیل به این هدف واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس این اهداف خواهد نمود . 

اهداف کلی:

  • آشنائی و توانمند سازی اعضای هیئت علمی با مفاهیم نوین آموزش پزشکی
  • آشنائی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی با شیوه های تدریس با تکیه بر روش های نوین تدریس با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود
  • آشنا سازی اعضای هیئت علمی با شیوه های ارزشیابی دانشجو
  • آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با شیوه و فلسفه خود ارزیابی
  • آشنا سازی و توانمند نمودن اعضای هیئت علمی با نوآوری های آموزشی و تکنولوژی مدون آموزشی

فعالیتها:

  • نیاز سنجی آموزشی جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز
  • برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی بر اساس اولویت به دست آمده از نیازسنجی انجام شده
  • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز حداقل دو کارگاه در هر نیمسال تحصیلی
  • ارزیابی کارگاهها و دوره ها و ارائه بازخورد
  • ارائه گواهی شرکت در کارگاه