پیشینه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » پیشینه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

بازدیدها: 0

مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی لارستان از اسفندماه ۹۳ در ساختار معاونت آموزشی دانشکده با هدف توسعه کیفیت آموزش ایجاد شده است . نظر به اینکه این مرکز با امور کیفی مرتبط با آموزش سروکار دارد ، مدیریت و برنامه ریزی در این مجموعه هم از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است که این مهم با سازمان دهی واحد ها و کمیته های مرکز تحت عناوین کمیته برنامه ریزی درسی، کمیته ارزشیابی آموزشی ، کمیته پژوهش در آموزش ، توانمند سازی اعضاء هیات علمی ، هسته استعدادهای درخشان ، آموزش مهارت های بالینی ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری پیگیری می نماید . لذا فرایند اصلی در این مرکز فرایند توسعه ابعاد کیفی آموزش است که هدف نهایی آن تربیت نیروی انسانی توانمند در خدمت سلامت جامعه می باشد .

در حال حاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی لارستان یکی از واحدهای تحت پوشش معاونت آموزشی است که به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش های تئوری و عملی حوزه علوم پزشکی در قالب واحد های ذیل مشغول به کار می باشد :

   توانمند سازی اساتید

    برنامه ریزی درسی

    ارزشیابی اساتید

    ارزیابی آزمون

    پژوهش در آموزش

    استعدادهای درخشان

   المپیاد علمی

   کمیته دانشجویی

    دانش پزوهی

    جشنواره شهید مطهری