کمیته ارزشیابی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته ارزشیابی اساتید

بازدیدها: 33

معرفی:

عدم بررسی وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزشی با روش های علمی و بطور گسترده ، باعث می شود تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها بر اساس اطلاعات صحیح و دقیق صورت نگرفته و به تبع آن اهداف مورد نظر تحقق نیابد. لذا شناسایی وضعیت ارائه خدمات آموزشی می تواند به عنوان راهکاری برای رسیدن به هدف نهایی مورد استفاده قرار بگیرد و تصمیم گیری ها را در چهارچوب علمی و مشخص ، قابل دفاع نماید. 

تضمین کیفیت یاددهی ـ یادگیری در نظام های دانشگاهی مستلزم نگاه جدی به تمامی عوامل درگیر در این فرایند است. با توجه به این که اعضای هیأت علمی دانشگاه دراین فرایند ازعوامل اصلی و موثر محسوب می شوند، از این رو جهت بهبود فرایند یادگیری، توجه به توسعه مداوم فردی اعضای هیأت علمی و نیز  ارزشیابی وظایفی که در این فرایند به عهده آنها است امری الزامی است. فرایند ارزشیابی کیفیت فعالیت آموزشی اساتید، فرایندی است که طی آن با جمع آوری اطلاعات و بررسی عملکردهای گوناگون اساتید، درباره کفایت و شایستگی آنان قضاوت می شود و در عین حال، تصمیمات لازم درباره اقداماتی که می تواند به افزایش شایستگی ایشان و بهبود یادگیری فراگیران کمک کند، اتخاذ می گردد.

در این راستا کمیته ارزشیابی اساتید  در جهت ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی و با هدف بهبود کیفیت آموزش و افزایش توانایی های آموزش دهندگان در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی لارستان به طور مستقل از سال ۱۳۹۳شروع به فعالیت نموده است.

اهداف کلی:

  • استفاده از روش های نوین برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی و ارتقای شیوه نامه استاد برتر
  • طراحی نظام جامع ارزشیابی عملکرد کیفیت تدریس اعضای هیات علمی از طریق تاکید بر سایر روش های ارزیابی اساتید مانند ارزیابی گروه های همتا، مشاهدات کلاسی، خود ارزیابی و ارزیابی بر اساس یادگیری دانشجویان 
  • ارزشیابی تدریس نظری، کارآموزی و کارورزی اعضاء ‌هیئت علمی با استفاده از ابزار مناسب (دارای روایی و پایایی)و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

فعالیتها:

  • مقایسه عملکرد اعضای هیات علمی در نیمسال های مختلف (هر سه سال)، تحلیل یافته ها و ارائه بازخورد کتبی نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی از کانال معاون آموزشی یا روسای دانشکده ها
  • گزارش فصلی عملکرد کمیته ارزشیابی اعضای هیئت علمی واحد ارزشیابی به سرپرست EDCدانشکده
  • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات ارزشیابی جهت تامین نیازهای سایر واحدهای مرتبط با EDCدانشکده شامل پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی، توانمند سازی و سایر واحدهای ذینفع شامل مرکز امور هیات علمی برای تبدیل وضعیت، ارتقا مرتبه و پایه، احتساب سوابق و …
  • ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی اساتید به واحد توانمندسازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط
  • پیگیری مشکلات نظرات اساتید در مورد نتایج ارزشیابی و رفع اشکالات و ابهامات