کمیته ارزشیابی دانشجو

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته ارزشیابی دانشجو

بازدیدها: 32

معرفی:

یکی از وظایف اساسی و مهم دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی تربیت دانش آموختگانی متخصص و متعهد در حوزه های مختلف است. به منظور تضمین کیفیت دانش آموختگان و پاسخگویی به جامعه، ارزیابی دانشجویان در طول تحصیل امری اجتناب ناپذیر است. ارزیابی دانشجویان یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی به شمار می آید و کیفیت آن با کیفیت یادگیری دانشجویان ارتباط مستقیم دارد . ارزیابی صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف آن ها باشد . همچنین نتایج ارزیابی دانشجویان می تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی و یادگیری کمک نماید.

در این راستا این واحد در تلاش است تا با استفاده از روشهای نوین و نرم افزارهای ارزشیابی سوالات، آزمونهای برگزار شده توسط اساتید را به صورت کمی و کیفی تجزیه و تحلیل نموده و با دادن نتایج بازخورد به اساتید در بهبود کیفیت سوالات آزمون ها کمک نماید . همچنین با معرفی و بهره گیری از روشهای ارزشیابی مناسب به گروههای آموزشی و اساتید در بهبود سنجش دانش، نگرش و مهارت دانشجویان یاری رساند.

اهداف کلی:

  • اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند
  • نظام مند بودن ارزیابی دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزشی
  • ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط ضعف و قوت آن ها
  • استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی و یادگیری

فعالیتها:

  • طراحی نظام جامع ارزشیابی دانشجو (ارزیابی براساس برنامه های آموزشی مصوب وزارتخانه و در موارد مورد نیاز، اهدافی توسط کمیته ارزیابی تدوین می شود).
  • پایش و نظارت بر اجرای نظام جامع ارزیابی
  • تصویب و تهیه گزارشهای ارزیابی 
  • پیشنهاد راهکار برای رفع ﭼالشهای موجود جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان
  • گزارش ساﻻنه ای از نتایج ارزیابی به واحد ارزیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده