کمیته استعدادهای درخشان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته استعدادهای درخشان

بازدیدها: 30

معرفی:

دفتر استعدادهای درخشان در دانشکده علوم پزشکی لارستان به صورت مستقل از سال ۱۳۹۳ به منظور شناسایی و حمایت استعدادهای درخشان تشکیل شد. از آنجایی که یکی از منابع اصلی در امر توسعه، نیروی انسانی کار آمد می باشد. رسالت مرکز رشد استعدادهای درخشان در راستای رسالت دانشگاه کشف و پذیرش استعدادها و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و هدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم خواهد بود. همچنین این مرکز خود را موظف می داند تا همزمان با آشنا نمودن استعدادهای درخشان با مشکلات جامعه ایشان را به معضلات موجود حساس نموده و انگیزه آنها را در بهبود رفاه جامعه افزایش دهد. در این راستا توجه به اصول اخلاق پژوهش و پایبندی به ارزش های انسانی سرلوحه فعالیت های مرکز رشد استعدادهای درخشان خواهد بود.

واحد استعداد درخشان متشکل از کمیته ای به همین عنوان شامل دبیر کمیته از اعضای هیئت علمی دانشکده، کارشناس استعداد درخشان و کارشناس المپیاد می باشد. کمیسیون ویژه استعداد درخشان نیز در سطح بالاتر به مسائل مربوط به دانشجویان استعداد درخشان رسیدگی می نماید. اعضای این کمیسیون شامل ریاست دانشکده علوم پزشکی به عنوان رئیس کمیسیون، معاونت آموزشی دانشکده به عنوان نائب رئیس، دبیر کمیته استعداد درخشان به عنوان دبیر کمیسیون و سایر اعضا که شامل مدیر کل آموزش دانشکده، رئیس EDC، مدیر تحقیقات و فناوری، مدیر دانشجویی و فرهنگی، سه نفر از اعضای هیئت علمی و یک نفر از دانشجویان استعداد درخشان می باشد.

اهداف کلی:

  • شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها.
  • جذب و هدایت دانشجویان دارای استعداد درخشان در جهت زمینه هایی که دارای استعداد لازم بوده و حمایت مادی ومعنوی از آنان.
  • گسترش و توان نوآوری، ابداع ، خلاقیت ، توان رهبری وکارآفرینی در دانشجویان استعداد درخشان.
  • اختصاص تسهیلات به دانشجویان استعداد درخشان

فعالیتها:

  • ثبت نام دانشجویان ۱% برتر هر ورودی در هر رشته جهت استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در مرداد ماه هر سال
  • تعیین دانشجویان ۱۰% برتر دانشجویان ترم آخر
  • برگزاری کمسیون ویژه استعداد درخشان
  • برگزاری جلسات آشنایی دانشجویان با کمیته استعدادهای درخشان و آئین نامه های مربوطه
  • نیازسنجی از دانشجویان عضو استعداد درخشان در مورد کارگاههای مورد نیاز ایشان و برگزاری کارگاههای اولویت بندی شده بر اساس نیازسنجی صورت گرفته
  • اخذ مجوز و چاپ گاهنامه استعدادهای درخشان ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان