کمیته برنامه ریزی درسی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته برنامه ریزی درسی

بازدیدها: 38

معرفی:

واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی  با هدف کلی بهبود برنامه های درسی رشته های مختلف دانشکده علوم پزشکی و پاسخگو نمودن برنامه های درسی ، بازنگری برنامه های درسی و طراحی برنامه های درسی رشته های جدید در دانشکده ، از سال ۱۳۹۳ به عنوان واحد مستقل آغاز به کار کرد و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتبط و از طریق بررسی کارشناسی برنامه های درسی و مستندات ارائه شده ، ارائه بازخورد ، مشاوره و پایش فرایند مذکور، جامعه عمل می پوشاند.

واحد برنامه ریزی درسی دارای کمیته علمی از اعضای هیات علمی گروه پرستاری و بهداشت و یک نفر کارشناس است و به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی زیر نظر معاونت آموزشی در حال ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای به این معاونت می باشد.

اهداف کلی:

  • ارتقا دانش برنامه ریزی درسی در دانشکده علوم پزشکی لارستان
  • نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های درسی در دانشکده علوم پزشکی لارستان
  • نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین

فعالیتها:

  • همکاری با کمیته توانمند سازی اساتید در جهت برگزاری کارگاه تدوین طرح دوره ، طرح درس
  • تدوین جدول تعیین وضعیت طرح دوره ، طرح درس و راهنمای مطالعاتی دانشکده های پرستاری و بهداشت
  • تشکیل کارگروه جهت بازنگری برنامه های درسی
  • ارزشیابی سالانه برنامه های درسی