کمیته دانشجویی توسعه آموزش

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته دانشجویی توسعه آموزش

بازدیدها: 49

معرفی:

واحد کمیته دانشجویی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی به منظور توسعه و بهبود کیفیت آموزش تئوری و عملی گروه علوم پزشکی، از طریق دانشجویان، ارزشیابی آموزشی و پژوهشی در آموزش و تصمیم گیری های کلان آموزشی دانشگاه با توجه به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه ، از سال ۱۳۹۳ به عنوان واحد مستقل آغاز به کار کرد.

واحد کمیته دانشجویی دانشکده علوم پزشکی لارستان متشکل از یک نفر از اعضای هیات علمی به عنوان دبیر هیئت علمی کمیته (انتخاب شده از طرف مدیر مرکز مطالعات)، یک نفر کارشناس و اعضای دانشجویی می باشد. اعضای دانشجویی کمیته با درخواست ایشان مبنی بر عضویت در کمیته و انتخاب ریاست دانشکده ها جهت فعالیت در کمیته به مدت یک سال تحصیلی تعیین می گردند. این کمیته به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مشغول فعالیت می باشد.

چشم انداز:

 • کمیته دانشجویی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده شناخته شود و در تمام سطوح برنامه ریزی های آموزشی دانشکده مشارکت نماید.

هدف کلی:

 • ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی

اهداف اختصاصی:

 • شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز در زمینه های مختلف و بهره گیری از آنان در جهت ارتقای کیفیت آموزش
 • ایجاد ارتباط در برابر مسائل آموزشی در بین دانشجویان و اساتید
 • ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادهای علمی و عملی دانشجویان
 • انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه آموزشی
 • هدفمندسازی آموزش پزشکی با استفاده از روش های نوین و فناوری های روز
 • آموزش و آگاه سازی دامشجویان در حیطه های آموزشی، رفاهی و پژوهشی

فعالیتها:

 • تشکیل کمیته دانشجویی در دانشکده های پرستاری و بهداشت به صورت مجزا
 • انتخاب دبیر دانشجویی در هر دانشکده جهت افزایش هماهنگی اعضا در هر سال تحصیلی
 • برگزاری جلسات کمیته با حضور مدیر EDC جهت بررسی مشکلات دانشجویان و استفاده از نظرات و پیشنهادات ایشان جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده
 • برگزاری جلسات درون دانشکده ای جهت سازماندهی اعضا در تقسیم بندیهای کمیته
 • تدوین آئین نامه کمیته دانشجویی دانشکده