کمیته دانش پژوهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

Home » محتوا » کمیته دانش پژوهی

بازدیدها: 29

معرفی:

اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی در حیطه های آموزشی، پژوهشی و خدمات دهی نقش دارند بطوری که با فعالیت در این حیطه های موجب ارتقاء نظام آموزش عالی و گسترش دانش و علم می شوند لذا ضروری است فعالیتهای آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب شایستگی ها و امتیازات مربوطه ارتقاء یابند. هر چند در سالهای اخیر پژوهش دغدغه اصلی اعضای هیات علمی بوده و تمام تلاش خود را برای پژوهش صرف می کنند و کمتر در ارتقاء دانش آموزشی نقش دارند به گونه ای که این امر موجب افت کیفیت آموزش شده است. برای ارتقاء آموزش لازم است اعضای هیات علمی با نگاه پژوهشی به امر آموزش بپردازند و در پیشبرد آن نقش موثری داشته باشند.

در اواخر دهه ۱۹۹۰ مفهوم جدیدی بنام “دانش پژوهی(Scholraship)” توسط ارنست بویر مطرح شد تا آن زمان دانش پژوهی تنها بر کشف دانش و تولید علم بود اما طبق مفهوم بویر حیطه های دانش پژوهی در سه مفهوم دانش پژوهی کاربرد، دانش پژوهی ادغام و آموزش نیز مدنظر است. البته تمام اشکال دانش پژوهی با همدیگر در تعامل هستند. در تمام اشکال دانش پژوهی ، دانشمند با توانمندیهای ذهنی عرصه های دانش را با خلاقانه، آگاهانه و منظم را پیش می برد و یا آنرا دچار تغییر می کند. در دانش پژوهی (نوآورانه) آموزشی تنها به کیفیت و کمیت آموزشی نگاه نمی کند بلکه فعالیت آموزشی جهت به کار بردن دانش برای حل مشکلات آموزشی و رفع آنها می باشد که البته این   فعالیت های آموزشی در اختیار صاحبنظران جهت نقد و ارزیابی قرار می گیرد. در سال ۱۹۹۷ مفهوم دانش پژوهی را بر اساس شش معیار گلاسیک بسط داده شد این معیارها اهداف مشخص، آمادگی کافی، روش مناسب، نتایج قابل توجه، ارائه موثر و بازتاب نقادانه را برای ارزیابی این فعالیتهای نوآورانه ارائه داد. امروزه دانش پژوهی برای ارتقاء اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف کلی:

  • ارائه راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی لارستان
  • ارتقاء سطح کمی و کیفی سطح دانش پژوهی آموزشی در دانشکده علوم پزشکی لارستان

فعالیتها:

فعالیتهای دانش پژوهی و نوآورآنه آموزش پزشکی در راستای یکی از فعالیتهای آموزشی می باشد:

الف- تدریس (Teaching)

  • منظور از تدریس هر گونه فعالیتی است که منجر به یادگیری فراگیر شود. این فعالیت ها شامل تدریس مستقیم (از جمله سخنرانی و کار در گروههای کوچک) و نیز تهیه مواد آموزشی مرتبط می گردد.

ب- برنامه ریزی آموزشی (PlanningCurriculum)

  • مقصود تدوین مجموعه ای طولی از فعالیت های آموزشی است که به صورت سیستماتیک طراحی و سازماندهی شده است که در هر سطحی از آموزش ارائه می گردد و مورد ارزشیابی قرار می گیرد مانند طراحی یک دوره آموزشی. 

ج- راهنمایی و مشاوره (Advising and/or mentoring)

  • عبارتست از برقراری یک رابطه سازنده که در آن فرد مشاور دستیابی فراگیر را به اهداف خود تسهیل می کند.

د- مدیریت و رهبری آموزشی (Educational leadership and administration)

  • عبارتست از فعالیت های راهبردی که سبب بهبود برنامه های آموزشی و پیشرفت عرصه آموزش می شود. 

و- ارزیابی فراگیران (Learner assessment)

  • مقصود تمامی فعالیت های مرتبط با ارزیابی دانش، مهارت، و نگرش فراگیران است.