اصول طراحی آزمونهای چند گزینه ای

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

اصول طراحی آزمونهای چند گزینه ای

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -طراحی-MCQ.pdf
file size : 257 KB
دانلود