لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی و تکنولوژیهای به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی و تکنولوژیهای به روز آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه شبیه سازی

file name : 6.pdf
file size : 271 KB
دانلود