لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

بازدیدها: 0

لینک بازپخش فیلم کارگاه چالشهای اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به کوید ۱۹

file name : 5.pdf
file size : 266 KB
دانلود