محتواهای آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

استعداد درخشان

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -درخشان.pdf
file size : 2 MB
دانلود

راهنمای تدوین طرح دوره

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-طرح-دوره.pdf
file size : 627 KB
دانلود

راهنمای تدوین طرح درس

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تدوین-طرح-درس.pdf
file size : 640 KB
دانلود

دانش پژوهی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -پژوهی.pdf
file size : 603 KB
دانلود

تحلیل آزمون

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -آزمون.pdf
file size : 620 KB
دانلود

آزمونهای تشریحی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -تشریحی.pdf
file size : 666 KB
دانلود

آزمونهای چند گزینه ای

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -چند-گزینه-ای.pdf
file size : 582 KB
دانلود

اصول طراحی آزمونهای چند گزینه ای

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -طراحی-MCQ.pdf
file size : 257 KB
دانلود

حیطه های سیزدهمین المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -های-سیزدهمین-المپیاد-علمی.pdf
file size : 219 KB
دانلود

حیطه های دوازدهمین المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -های-دوازدهمین-المپیاد-علمی.pdf
file size : 207 KB
دانلود

فرآیند ثبت نام در آزمون المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -ثبت-نام-در-المپیاد-علمی.pdf
file size : 90 KB
دانلود

آشنایی با انواع سؤالات آزمون غربالگری المپیاد علمی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -با-انواع-سؤالات-آزمون.pdf
file size : 1 MB
دانلود