دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک»

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک»

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -اجرايي-نحوه-امتيازدهي-به-فعاليتهاي-تحقيقاتي-دانشجويان-پژوهشگر.pdf
file size : 270 KB
دانلود