آئین نامه ها

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

شیوه نامه داوری فرآیندهای کشوری ۹۸

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-داوری-فرایندهای-کشوری98.pdf
file size : 386 KB
دانلود

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-جشنواره-آموزشی-شهيد-مطهری.pdf
file size : 467 KB
دانلود

آئین نامه کمیته دانشجویی دانشکده

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -نامه-کمیته-دانشجویی-لارستان.pdf
file size : 4 MB
دانلود

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -کمیته-دانشجویی-مهر97.pdf
file size : 955 KB
دانلود

آئین نامه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : Ayeen_Olympiyad.pdf
file size : 1 MB
دانلود