ارزشیابی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد ارزشیابی اساتید ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : 1400گزارش-عملکرد-ارزشیابی-اساتید.pdf
file size : 440 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته ارزشیابی اساتید در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-ارزشیابی-اساتید.pdf
file size : 510 KB
دانلود