ارزشیابی دانشجو

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد ارزشیابی دانشجو۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-ارزشیابی-دانشجو-1400.pdf
file size : 440 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته ارزیابی آزمون در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-ارزیابی-آزمون.pdf
file size : 505 KB
دانلود