المپیاد علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد المپیاد علمی ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-المپیاد-علمی1400.pdf
file size : 445 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته المپیاد علمی در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-کمیته-المپیاد-علمی.pdf
file size : 505 KB
دانلود