توانمندسازی اساتید

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی لارستان

گزارش عملکرد توانمندسازی اساتید ۱۴۰۰

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-توانمندسازی-اساتید1400.pdf
file size : 793 KB
دانلود

گزارش عملکرد کمیته توانمندسازی اساتید در سال ۹۹

بازدیدها: 0

بازدیدها: 0

file name : -عملکرد-توانمندسازی-اساتید.pdf
file size : 513 KB
دانلود